Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er “Enhedslisten – De Rød Grønne i Århus Kommune.
 • 2. Formål og opgaver
  Stk. 1 Foreningens formål følger Enhedslistens formål på landsplan og at sikre alle medlemmer i Århus Kommune en demokratisk og ligeværdig indflydelse på alle aspekter i vores kommunalpolitiske arbejde og fælles kommunalt baserede aktiviteteruafhængigt af, hvilken afdeling, man er medlem af.1. Vedtagelse af et kommunalpolitisk program for Enhedslisten i Århus Kommune.
  2. Opstilling af kandidater ved valg til Århus Byråd.
  3. Virkeliggørelse af det kommunalpolitiske program gennem samarbejde med de valgte medlemmer af byrådet.
  4. I samarbejde med afdelingerne sikre koordinering og organisering af deltagelsen i diverse fælleskommunale aktiviteter, herunder Århus Pride og 1. Maj.
  5. Tage initiativ til at inddrage medlemmerne i aktiv politikudvikling på det kommunalpolitiske område bl.a. ved at etablere grupper , der udover politikudvikling , kan udarbejde forslag og forespørgsler til byrådsgruppen samt udadvendte aktiviteter indenfor konkrete områder
  6. Koordinere den politiske indsats i Århus med Enhedslisten indsatser i folketing og regionsråd. 7. Stå for valgkampsaktiviteter i relation til valg i  Århus kommune, Region Midt Folketinget og  EU. Skal etablere  en valgkampstruktur, hvor kandidatgruppen inddrages aktivt  i det politiske arbejde og  etablere en gruppe,, som står for det organisatoriske arbejde.
  8. Stå for den daglige drift i lokalerne, herunder økonomi og kontakt med husgruppen.
 • 3. Medlemsskab
  Medlemmer af Enhedslistens afdelinger i Århus Kommune er medlemmer af foreningen.
 • 4. Generalforsamling
  Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.1. Alle medlemmer af foreningen har taleret og stemmeret.
  2. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
  3. Alle beslutninger træffes ‐ hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
  4. Der skrives referat af de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenter og referenter og udsendes elektronisk til medlemmerne.
  Stk. 2 Ordinær generalforsamling
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september måned – med mindst følgende dagsorden:1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
  3. Beretning fra bestyrelsen og byrådsgruppen
  4. Orientering fra byrådsgruppen om forslag til kommunens budget for det følgende år
  5. Forslag til byrådsgruppens forhandlingsmandat i forhold til de kommende budgetforhandlinger i byrådet
  6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan
  7. Godkendelse af det reviderede regnskab
  8. Vedtagelse af budget for det kommende år
  9. Valg af  5 medlemmer til bestyrelsen
  10. Vælge mindst 5 spidskandidater til byrådet 1 år før kommunevalget
  11. Vedtage valgkampsbudget i året før valgår
  12. Valg af 2 kritiske revisorer
  13. Eventuelt

  Der vælges 3 suppleanter. Suppleanter bliver medlem af bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder.  Suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne med taleret men ikke stemmeret.

  Forslag samt ændringsforslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

  Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.
  Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

  Stk. 3 Valg af spidskandidater
  Kandidater for Enhedslisten – De Rød-Grønne i Århus er opstillet på partiliste  og skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelsen ved udmeldelse af Enhedslisten. Byrådsmedlemmer kan højest sidde 2 valgperioder, herefter skal de have mindst 1 valgperiodes karenstid, før de igen kan opstille.
  2. Der opstilles mindst 5 spidskandidater. Opstilling som kandidat skal være foreningsbestyrelsen i hænde 14 dage før  generalforsamlingen. Generalforsamlingen. kan beslutte at overlade besættelsen af de resterende pladser til et senere møde eller til fællesbestyrelsen. Enhedslisten  i Århus Kommune prioriterer ligestilling imellem køn, etniske grupper, mv.

  Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller en afdeling af Enhedslisten i Århus Kommune skriftligt med dagsorden ønsker det.

  Bestyrelsen indkalder inden for 1 uge skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tidligst 10 dage efter indkaldelsen er udsendt og senest 3 uger efter.

  Ændringsforslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

  Ved forslag til vedtægtsændringer afholdes den ekstraordinære generalforsamling tidligst 4 uger efter ønsket om indkaldelse er sendt til bestyrelsen, og tidligst 3 uger efter indkaldelsen er udsendt til medlemmerne.

 • 5. Medlemsmøde

  Stk. 1 Medlemsmødet er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Medlemsmøder indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Der afholdes minimum et møde i kvartalet, undtaget er dog det kvartal hvor der afholdes generalforsamling.
  1. Alle medlemmer af foreningen har taleret og stemmeret
  2. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
  3. Der kan ikke tages beslutninger om vedtægter.
  4. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

  Der skrives referat af de beslutninger, som træffes af medlemsmødet. Referatet underskrives af dirigenter og referenter og udsendes elektronisk til medlemmerne.

  Stk. 2 Ekstraordinært medlemsmøde skal afholdes, når mindst 10 % af foreningens medlemmer eller mindst et flertal af bestyrelsen, en afdeling af Enhedslisten i Århus Kommune eller byrådsgruppen eller kommunalgruppen skriftligt med dagsorden ønsker det. Ekstraordinære medlemsmøder indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

  Stk. 3 Vedtagelse af det kommunalpolitiske program.
  Senest 1 ½ år før kommunalvalget hver fjerde år afholdes en kommunal konference.        Dagsorden skal være udsendt senest 6 uger før og forslag til kommunalpolitisk program udsendes senest 4 uger før. Forud har fællesbestyrelsen igangsat en proces hvor baggrundsgrupper, byrådsgruppen og andre aktive medlemmer inddrages i at udarbejde et forslag.. Den kommunalpolitiske konference vedtager programmet.

 • 6. Bestyrelsen
  Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer på generalforsamlingen og 1 repræsentant fra hver afdeling. I Århus Kommune.

  Stk. 2 Bestyrelsen er den politiske ledelse af det kommunalpolitiske arbejde og valgkampen hvert 4. år.

  Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen skal hvert køn have mulighed for at få 2 pladser. Derfor opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter stemmetal. Hvis der ikke er 2 kandidater på den ene liste suppleres op fra den anden liste.
  Hver afdeling af Enhedslisten i Aarhus Kommune har ret og pligt til minimum 1 medlem af bestyrelsen. Byrådsgruppen skal om muligt lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne med et medlem, der dog ikke har stemmeret. Fællesbestyrelsen skal om muligt lade sig repræsentere til møder i Byrådsgruppen

  Medlemmer af bestyrelsen kan højst vælges på 6 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Efter at have holdt pause i 2 generalforsamlingsperioder kan man genopstille.

  Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson til henholdsvis Enhedslisten centralt og SUF, talsperson og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen.
  Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af Enhedslisten i Århus Kommune. Vedr. punkter, hvor der behandles personsager eller lignende kan bestyrelsen beslutte at lukke mødet.

 • 7. Byrådsmedlemmer
  Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Århus Kommune og er blevet valgt til Århus Byråd skal følge Enhedslistens politiske grundlag. Byrådsmedlemmer er underlagt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger.
 • 8. Kommunalgruppen og byrådsgruppen
  Kommunalgruppen holder møde forud for hvert byrådsmødet, alle møder er åbne for medlemmerne.
  Kommunalgruppen har til formål at rådgive og sparre med Byrådsgruppen. Derudover er der etableret grupper indenfor konkrete områder, der udover politikudvikling udarbejde forslag og forespørgsler til byrådsgruppen samt udadvendte aktiviteter i relation til det kommunalpolitiske område

  Byrådsgruppen har ansvar og kompetence til at træffe beslutning, efter forudgående diskussion i kommunalgruppen, og inden for det politiske råderum som program, medlemsmøde og GF har givet.

 • 9. Økonomi
  Stk. 1 Foreningens indtægter udgøres af:1. Kommunal partistøtte (stemmepenge)
  2. Partiskat af byrådsvederlag:
  ​a. fra de valgte medlemmer af byrådet.
  ​b. fra medlemmer for poster, som de er udpeget til af byrådet.
  Partiskatten følger reglerne i vedtægterne for landsorganisationen Enhedslisten, § 16. Stk. 2.
  3. Indbetaling fra valgtilforordnede til KV og andre i borgerlige ombud udpeget af Enhedslisten i Århus Kommune.
  4. Indsamlinger, herunder frivillige bidrag fra medlemmer og afdelinger af Enhedslisten i Århus Kommune.Stk. 2 Foreningens udgifter udgøres af:
  1. Valgkampe.
  2. Foreningens egne aktiviteter, som beskrevet i § 2
  3. Drift og leje af lokaler.Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.Stk. 3 Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse for Enhedslisten – De Rød Grønne i Århus Kommune. Foreningen kan ikke tegne Enhedslistens landsorganisation.Foreningen hæfter alene for dens formue.
 • 10. Regnskab
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to interne kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. marts. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.
 • 11. Vedtægtsændringer
  Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan ændres med almindeligt flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de regler, der er formuleret i § 4.
 • 12. Opløsning
  Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
  Stk. 2 Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler til Enhedslistens afdelinger i Aarhus Kommune efter medlemstal. Hvis dette ikke er muligt overføres midlerne til Enhedslistens landsorganisation.

  Vedtaget på stiftende generalforsamling, Århus d. 20. august 2016.
  Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2018.
  Senest ændret på generalforsamlingen 2. Sept. 2018.