Delaftale om budget 2018

Aarhus den 20. september 2017

Delaftale om B2018:

Udmøntning af 14,5 mio. kr. årligt fra valg af selvbudgettering i 2017 (aftalt i budgetforliget for 2017)

I budgetforliget for 2017 blev der afsat et beløb fra valg af selvbudgettering, hvoraf halvdelen efter aftale kan prioriteres af de partier, der stod bag budgetforliget for 2017. Forligspartierne bag B2017 (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) er enige om at anvende de 14,5 mio. kr. årligt på følgende initiativer:

Midlertidig genhusning for Foreningernes Hus
I forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup står Foreningernes Hus til at blive revet ned. Foreningerne i bygningen vil blive genhuset i det nye Beboernes Hus, der sammen med Sports- og Kulturcampus er planlagt færdigt i 2020. Det efterlader dog foreningerne i en midlertidig placeringsudfordring i tre år.

Forligspartierne er enige om, at foreningerne også skal sikres midlertidig genhusning i den mellemliggende periode, og der afsættes derfor 200.000 kr. årligt i 2018-2020. Beløbet svarer til den nuværende kommunale andel af medfinansieringen, hvor Brabrand Boligforening er hovedbidrager.

Unge hjemløse, herunder drift af sovepladser

Forligspartierne kan desværre konstatere, at antallet af hjemløse fortsat er stigende i Aarhus såvel som på landsplan. Stigningen i Aarhus er mest markant for hjemløse unge mellem 18 og 24 år, hvor antallet er steget med 20 procent på bare to år.

Stigningen i antallet af hjemløse har betydet, at der er kommet ekstra pres på de eksisterende natpladser for hjemløse. For at imødekomme dette prioriterer forligspartierne, at der oprettes et nyt tilbud med 10 natpladser. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til driften af tilbuddet. Aarhus Kommune har god erfaring med at drive denne type tilbud i samarbejde med Kirkens Korshær. Forligspartierne ønsker derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse afdækker muligheden for at drive pladserne i tilknytning til Kirkens Korshær. Forligspartierne lægger desuden op til, at målgruppen for det nye tilbud først fastsættes efter dialog med de hjemløses organisation.

Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne prioritere et helhedsorienterende fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der afsættes 2,35 mio. kr. til denne indsats.

Konkret er det en udfordring at tilvejebringe boliger, som de unge har mulighed for at betale for. En udfordring som der på den lidt længere bane allerede arbejdes for at afhjælpe, og hvor Aarhus på den korte bane med hjemmel i frikommuneloven har mulighed for at give huslejetilskud til de unge i målgruppen.

Sideløbende skal den håndholdte beskæftigelsesindsats samt intensiv bostøtteindsats styrkes for med henblik på at understøtte den unges fremdrift i forhold at forblive i egen bolig og i beskæftigelse/uddannelse. Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, at en del af de unge i højere grad vil profitere af en ikke-kommunal indsats. Forligspartierne ønsker samtidig fortsat fokus på inddragelse af borgerne som aktive aktører i de sociale indsatser. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse afdækker, hvordan frivillige organisationer kan tænkes ind i indsatserne.

Sabaah – rådgivningsindsats

Undersøgelser viser, at mange LGBT+-personer desværre fortsat oplever at blive mødt med had og diskrimination fra det omgivende samfund og som følge deraf holder deres seksualitet skjult. Særligt for LGBT+- borgere indenfor minoritetsmiljøet opleves det, at der er store problemer forbundet med at stå ved sin seksualitet, da denne kan medføre udstødelse, isolation, overgreb og social kontrol.

Den frivillige forening Sabaah gør et stort arbejde for LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Sabaah danner blandt andet ramme for forskellige sociale aktiviteter, og arbejder desuden med en bred vifte af kulturelle og politiske projekter. Hertil kommer fast ugentligt rådgivningstilbud til målgruppen med base i København.

Forligspartierne ønsker at give LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund bedre muligheder for at få relevant anonym rådgivning lokalt. Forligspartierne er på den baggrund enige om at forhøje det årlige tilskud til Sabaah med 200.000 kr. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne, at Sociale Forhold og Beskæftigelse indgår en samarbejdsaftale med Sabaah med henblik på at sikre et rådgivningstilbud lokalt i Aarhus.

LGBT+, Pride og Normstormerne

Forligspartierne vil understøtte og værne om LGBT+-miljøet i Aarhus. Forligspartierne er enige om at afsætte 100.000 kr. årligt til Aarhus Pride og 100.000 kr. årligt til Normstormerne.

Muhabet

Muhabet er et non-profit værested med særligt fokus på traumatiserede flygtninge. Værestedet hjælper borgerne med at bryde deres isolation og øge deres livskvalitet. Indsatserne er et led i og medvirkende til en bedring i borgernes fysiske, psykiske og sociale situation. Muhabet er gode brobyggere i forholdt mellem brugerne og kommunale sagsbehandlere, boligkontor, sundhedsvæsenet mv. Forligspartierne er derfor enige om, at Muhabet er et godt supplement til den samlede indsats for en udsat gruppe af borgere. For at bidrage til en stabil basisdrift af værestedet ønsker forligspartierne at forøge kommunens støtte hertil med i alt 500.000 kr. årligt. Herved bliver Muhabet mindre afhængig af støtte fra fonde. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne, at Sociale Forhold og Beskæftigelse også fremover indgår samarbejdsaftale med Muhabet.

Kvindehuset i Viby

Forligspartierne er enige om, at Kvindehuset formår at gøre en særlig indsats i forhold til integration af kvinder med indvandrerbaggrund. Kvindehuset tilbyder sociale, kulturelle og kreative aktiviteter samt formel undervisning i eksempelvis dansk. Aktiviteter der alle er med til fremme integrationen, herunder understøtte medlemmernes uddannelses- og arbejdsliv. For at understøtte Kvindehusets aktiviteter yderligere ønsker forligspartierne at forøge kommunens støtte hertil med i alt 300.000 kr. årligt.

Inv.model: Småjobs

I 2. kvartal 2017 var der knap 4.500 kontanthjælpsmodtagere i Aarhus. En del af disse – knap 70% – har modtaget kontanthjælp i mere end et år. Kontanthjælpsmodtagere er en blandet målgruppe, der spænder fra jobparate borgere til borgere med komplekse problemstillinger ud over ledighed (”aktivitetsparate”). Jo længere en borger har modtaget offentlig forsørgelse, jo sværere er det at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at småjobs – jobs med få timer om ugen eller af kort varighed – kan være en vej tilbage til eller ud på arbejdsmarkedet, da disse jobs giver værdifuld erfaring for den enkelte, og derfor ofte kan medføre en gradvis indtræden på arbejdsmarkedet i et tempo, som passer godt til de behov, som mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har.

Forligspartierne er enige om at igangsætte en investeringsmodel for at professionalisere småjobs-indsatsen og herved etablere 410 ekstra småjobs for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der afsættes derfor årligt 3 mio. kr. hertil og forudsætter en tilsvarende besparelse på forsørgelsesudgifterne. Herudover øges den eksisterende og succesfulde småjobs-indsats i Teknik og Miljø med 2 mio. kr. årligt, så der fra 2018 kan etableres det samme antal småjobs som i Kulturhovedstadsåret 2017. Det styrker samtidig renholdelsen af byen. Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en business case for investeringsmodellen, der estimerer et samlet merprovenu på 4,9 mio. kr. Indsatsen i Teknik og Miljø indgår dog endnu ikke i beskrivelsen. Det forudsatte merprovenu kan indgå i drøftelsen af beskæftigelsesområdets decentraliserede økonomi, som er henvist til de generelle budgetdrøftelser.

En by i social balance: Almene boliger

Aarhus skal være en mangfoldig by – en by i social balance. Det betyder, at byudviklingen skal modvirke den socialt opdelte by og fremme et varieret udbud af boligtyper, boligstørrelser og ejerformer i alle dele af byen.

Almene boliger spiller en afgørende rolle i realiseringen af visionen om en by i social balance. I Budget 2016-19 blev der prioriteret 240 mio. kr., så det blev muligt at opføre 410 almene familieboliger om året frem til 2019. Byens fortsatte befolkningstilvækst gør det nødvendigt fortsat at prioritere at opføre flere almene familieboliger, herunder mindre boliger med en lav husleje. Med udmøntningen af boligmidlerne for 2020-21 (13,6 mio. kr.) til familieboligkvoter samt en yderligere tilførsel af 4 mio. kr. årligt fra og med 2018 bevares et højere anlægsniveau. Dette er et skridt på vejen, men ikke nok til at fastholde målsætningen om, at hver fjerde nye bolig er almen. Derfor skal der i fremtidige budgetaftaler findes ressourcer til yderligere styrkelse af almenboligområdet.

Ungdomskulturhus

Ungdomskulturhuset har tidligere holdt til i Hjortensgade 23 og er nu flyttet ind i Knudrisgade 5. Der er fortsat tale om en midlertidig placering. For at sikre Ungdomskulturhusets fortsatte eksistens afsætter forligspartierne 700.000 kr. årligt til blandt andet husleje, så der kan findes en permanent placering.

Pop-up-museum – Kvindemuseet

Arbejdet med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 har inspireret bredt til gentænkning af byens kulturtilbud. Kvindemuseet ønsker at fortsætte denne udviklingen med at udfordre rammer og formater for visning af kultur. Derfor vil museet etablere et Pop-op-museum, der rammer nye målgrupper og inviterer til samarbejde med andre kulturinstitutioner og events.

Kvindemuseets fokus på kønsperspektivet vil i form af et Pop-up-museum være en unik mulighed for at synliggøre køns- og ligestillingsaspekter i mange sammenhænge – og samtidig gøre museets budskaber nærværende og vedkommende for en bred skare af borgere og turister. Forligspartierne er enige om at afsætte 450.000 kr. årligt fra og med 2018 til drift af Pop-up-museet.

Verdensbad

Forligspartierne er enige om, at der afsættes et årligt beløb i budgettet fra medio 2021 til køb af ydelser i Verdensbadet. Beløbet på 3 mio. kr. med halvårseffekt afsættes nu, så der er grundlag for en videreudvikling af det igangværende innovationspartnerskab med henblik på at skabe grundlag for at Vamed vil påtage sig ansvaret for at opføre og drive et Verdensbad.

I forbindelse med udarbejdelsen af en forretningsmodel forudsættes det, at Aarhus Kommune årligt køber ydelser og service. Den nærmere sammensætning af disse ydelser og service vil blive belyst i innovationsprojektet. Verdensbadet skal erstatte Gellerupbadet, og den eksisterende drift indgår i den samlede økonomi. Hertil kommer køb af serviceydelser til kommunens borgere og personaleforanstaltninger.

I forbindelse med Verdensbadet forventes Vamed at etablere et hotel med konference faciliteter. Dette vil indebære ca. 200 arbejdspladser.

GENLYD i foreningslivet (forebyggelse af ensomhed)

Forligspartierne vil arbejde for mere inkluderende og beskyttende lokalsamfund, der kan skabe flere fællesskaber og mindre ensomhed. GENLYD er et tiltag til forebyggelse af ensomhed, der bygger på den grundlæggende tro, at vi kan styrke den forebyggende indsats i Aarhus, og dermed øge livsglæden og trivslen blandt borgere i Aarhus.

Forligspartierne vil, på tværs af Sundhed og Omsorg samt Kultur og Borgerservice, afsætte midler til en fællesskabsformidler, som skal bygge bro mellem genoptrænings- og rehabiliteringstilbud og foreningslivet. Tiltaget vil støtte borgere i at komme ud i foreningslivet som deltagere og/eller frivillige og samtidig klæde foreningslivet på til at tage godt imod.

Forligspartierne er enige om at afsætte 550.000 kr. årligt i perioden 2018-2020 til tiltaget.

Specialundervisning

Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen for, at alle børn trives. Forligspartierne ønsker at sikre, at skolerne har de fornødne ressourcer til at påtage sig ansvaret omkring specialpædagogiske tiltag på de enkelte skoler. De seneste år har der været stigende udgifter for skolerne til køb af specialklassepladser, og skolerne har på den baggrund færre penge til andre specialpædagogiske tiltag for de øvrige børn.

Forligspartierne afsætter derfor 2 mio. kr. årligt fra og med 2018 til specialundervisningsområdet i Børn og Unge. Midlerne fordeles til skolerne via udlægningsmodellen.

 

Socialdemokratiets byrådsgruppe                                Enhedslistens byrådsgruppe

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe                          Radikale Venstres byrådsgruppe