Budgetforslag til budget 2018

 

Børn og unge
 • Bedre normeringer på 0-2 års området
 • Afbureaukratisering af Børn og Unge
 • Mere UU-vejledning
 • Børnenes Jord overgår til Kultur- og Borgerservice
 • Gratis tilbud til nye forældre, også før fødsel
 • Bedre støtte til udsatte børn Maximum på undervisningstimetal for undervisere i folkeskolen
 • Øget hjælp til inklusion i folkeskolen Gratis økologisk mad i daginstitutioner
Beskæftigelse
 • Småjobs og praktik i forhold til 225-timers reglen
 • 30 timers arbejdsuge
 • Flere i job og uddannelse – arbejdsrelateret rehabilitering
Ligestilling
 • Kvindemuseet – midler til Pop Up-museum, der kan komme ud til arrangementer
 • Rådgivning for LGBT-unge med anden etnisk baggrund
Kultur
 • Samspil mellem billetter til kultur, events og kollektiv trafik
 • Frivillighedskoordinatorer i medborger- og beboerhuse
 • Tilbud som Børnenes og Beboernes Jord i Katrinebjergområdet<
 • Løsning for Ungdomskulturhuset – både midler og placering
 • Udvidelse af fritidspasordningen
 • Frivillighedskoordinator til Foreningernes Hus i Gellerup
 • Redningsplan for Filmværkstedet i forhold til flytning til Filmbyen
Socialt område
 • Bedre normeringer på bosteder
 • Bedre overgang mellem ung-voksen, altså efter 18 år
 • Nye tilbud til sårbare unge hjemløse
 • Køkken til hjemløse
 • Flere midler til forbedret handicapkørsel
 • Oprettelse af Borgernes Psykiatrihus
 • Flere midler til dækning af handicapbetingede merudgifter og dækning af tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn med varige og indgribende lidelser
Teknik og Miljø
 • Fremrykning af Strategisk energiplanlægning
 • Omkostningsbestemte byggesagsgebyrer og bedre planlægning
 • Fremme af biodiversitet med permakultur og vild natur
 • Omlægning til 100% økologisk fødevareforbrug
 • Aarhus som en Cirkulær Økonomi-frikommune
 • Flere og bedre faciliteter/legepladser for børn og familier
 • Bedre stiforbindelser i hele Aarhus
 • Flere almene boliger: familieboliger – ungdomsboliger
 • Fair husleje og bedre lejeforhold
 • Kollektiv trafik – flere A-busser og midler til næste letbane-etape 3
 • Hurtig realisering af midtbytrafikplan – omdannelse af Vesterbro Torv
Sundhed og Omsorg
 • Lighed i sundhed – Fællesskabsagenter
 • Målrettede sundhedsforløb i socialt udfordrede boligområder
 • Investeringsmodeller på overførselsområdet – slidgigt
 • Tele-rehabilitering af KOL-gruppen
 • Investeringsmodel i tobaksforebyggelse
 • Ansættelse af Fællesskabsformidler MSO og MKB samt udvidelse af pulje til styrkelse af fællesskaber
 • Midler til ferieophold for beboere i plejeboliger
 • Opfølgende samtaler til beboere i plejeboliger
 • Udvidelse af forløb for pårørende til borgere med psykiske problemstillinger
 • Serviceløft i forhold til Hjemmeplejen – flere ansatte
 • Akutpladser til ældre og andre udskrevet fra hospital før helt færdigbehandlede
 • Yderligere udvikling af demenshandlingsplan
 • Flere sygeplejersker i det bogernære akutberedskab
 • Screening for fødselsdepression til 2. forælder
Finansiering
 • Forøgelse af dækningsafgift og grundskyldspromille
 • Opsparede midler til Marselis-tunnel frigives og indgår i kommunens drift/udgifter til anlæg af kommende letbane-etaper
 • Et retvisende og optimistisk skøn på kommunens skatteindtægter over årene
 • Genindførelse af stilladsafgift, således at der sker en adfærdsregulering
 • Hævning af byggesagsgebyrer, så disse bliver omkostningsbestemte – koblet sammen med hurtigere sagsbehandling og planlægningsforslag med øget borgerinddragelse
 • Stop for bussing af børn – koblet med styrket indsats for børn med ikke-alderssvarende sprog
 • Ferie på jobcenteret, herunder i aktiveringsindsatsen
 • Afbureaukratisering i Magistratsafdelingen for Børn og Unge